گزارش پویش خونه به خونه مهمونیه

پویش غدیر امسال با عنوان " خونه به خونه مهمونیه" با هدف نقش آفرینی عموم مردم و انجام یک کنش اجتماعی و حرکت مردمی از طریق اطعام خانوادگی و همچنین با محوریت قرار دادن مخاطب کودک و نوجوان بعنوان سفیر این حرکت طرح ریزی و اجرا گردید.