image

درباره همه‌باهم

اینکه الان اینجایی نشون میده که تو هم دلت میخواد برای کشورمون کاری کنی!

ماهم برای همین اینجاییم، رسالت همه باهم ایجاد جریان های بزرگه، جریان هایی که تو یا تیمت میتونید پایه گذارش باشید.

اینجا با تکیه به توانمندی ها و با استفاده از روش های مختلف برای آبادانی کشورمون ایران تلاش میکنیم، جریان میسازیم و در کنار هم پیشرفت میکنیم.

ما تنها یک روش خاص برای کمک نداریم، هرچیزی که به حل مشکلات مردممون کمک کنه رو ما با آغوش باز میپذیریم، این کمک ها میتونه نقدی باشه یا غیر نقدی، با زور بازو باشه یا با کار انداختن سلول های خاکستری!

ما اینجاییم تا افراد دغدغه مند رو به گروه های دغدغه مندِ وسط میدون برسونیم و حتی کار مجموعه هایی که به دنبال محرومیت زدایی و آبادانی هستن رو با کمک و نقش خود مردم جلو ببریم. 

نشون دادن آغاز تا پایان یک قصه از الویت های ماست، قصه ای که شما میتونید نویسنده اش باشید.

یادتون باشه که تک تک ما قطره ایم، همه باهم دریا میشیم، ما اینجاییم که همه باهم ایرانی زیبا و آبادتر بسازیم.