80 میلیون خدمت در 40 روز

 پخت و توزیع نان در پویش چله خدمت