ثبت نام خیرین

اطلاعات شخصی

این شبکه زیر نظر کارگروه محرومیت زدایی و رفع آسیب های اجتماعی دفتر پیگیری های ویژه ریاست جمهوری تشکیل شده است.

کمک نقدی

کمک غیرنقدی