اعلام آمادگی

با توجه به خدماتی که میتوانید ارائه دهید در حوزه شغلی، مهارت، توانمندی و ... در پویش 40 روز خدمت به نیابت از شهدای خدمت شرکت کنید و سهمی در ادامه راه این شهدا داشته باشید.