کمک در ساخت مدرسه

کمک انسانی

کمک انسانی تستی

تامین شده
۰ عدد
مورد نیاز
از ۱۰ عدد

کمک مالی

کمک مالی تستی

تامین شده
۱۰ تومان
مورد نیاز
از ۲۰ تومان

مشارکت

مشارکت در آگهی تستی

تامین شده
۱۰ عدد
مورد نیاز
از ۸۸ عدد

ارسال دفتر و خودکار

تامین شده
۰ عدد
مورد نیاز
از ۵۰ عدد


متن تستی این متن فقط جهت تست می باشد.      

ادبلد ل دفیدفبید یفدفلید 

 لبدلبدل لب دلب

لدبلد لردلبد بد 

تقویم

  • تاریخ شروع آگهی: یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
  • تاریخ پایان آگهی: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹

سازنده رویداد

  • تیم توسعه

جزئیات پرداخت ها

ثبت نام کننده ها

  • تیم توسعه