کمک در ساخت مدرسه

زمان باقی مانده از پروژه:

کمک انسانی

کمک انسانی تستی

تامین شده
۰ عدد
مورد نیاز
از ۱۰ عدد

کمک مالی

کمک مالی تستی

تامین شده
۱۰ تومان
مورد نیاز
از ۲۰ تومان

مشارکت

مشارکت در آگهی تستی

تامین شده
۱۰ عدد
مورد نیاز
از ۸۸ عدد

ارسال دفتر و خودکار

تامین شده
۰ عدد
مورد نیاز
از ۵۰ عدد


متن تستی این متن فقط جهت تست می باشد.      

ادبلد ل دفیدفبید یفدفلید 

نظرات کاربران

تقویم

  • تاریخ شروع پروژه: یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
  • تاریخ پایان پروژه: یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

سازنده رویداد

  • تیم توسعه

جزئیات پرداخت ها

ثبت نام کننده ها

  • تیم توسعه